Hoofdmenu

administratiekantoor
belastingadviseur
Situatie
 
Te leveren gegevens/bescheiden (Indien uw partner ook aangifte doet, gelden alle vragen ook voor haar/hem
U hebt een aangiftebiljet ontvangen Origineel aangiftebiljet bijvoegen.
U hebt loon uit dienstbetrekking Jaaropgave v/d werkgever(s)

U reist met OV

(woon-werk)

 Een OV-verklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk
U gaat met de fiets (Met ingang van 2004 vervallen.)
U gaat met de auto Er is geen aftrek wegens reiskosten mogelijk
U hebt een uitkering Jaaropgave v/d uitkeringsinstantie
Overige werkzaamheden Dit kan zijn Alfahulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling, of andere bijverdiensten.
Maak een opstelling van de inkomsten of stuur een jaaropgave mee
Lijfrente/koopsompolis Een kopie van het polisblad en een kopie van het bankafschrift waarop de betaling staat. Indien u meent een hogere lijfrente-aftrek in aanmerking te kunnen nemen, dan dient u dit hier aan te geven.
Eigen woning Kopie van de meest recente WOZ-beschikking of de aanslag OZB (onroerende zaak belasting) v/d
gemeente
Hypotheek Kopie(ën) van de jaaropgave over het aan te geven jaar. Let op dat de hypotheek geheel is aangewend voor de eigen woning
om de rente in aftrek te mogen nemen. Indien dit niet het geval is: geef aan welk deel NIET voor de woning is aangewend.
Kapitaal-/levensverzekering Geef aan of deze is afgesloten voor 14 september 1999. Kopie van de polis bijvoegen.
Voor onduidelijkheden neem kontakt op met uw verzekeringsadviseur.
Kinderopvang 

Geef aan of het naschoolse, buitenschoolse of ander opvang betreft en de kosten;
Geef aan hoeveel dagen per week, uren per dag en welke periode het was in het aan te geven jaar. Voeg zo mogelijk
kopieën bij van overzichten.

Geef aan of op de nota nog een bijdrage door u wordt ontvangen v/d werkgever

Alimentatie ex partner Betaald aan uw ex-partner of aan de sociale dienst: opgave van betaalde bedrag
   
Ziektekosten Geef een opsomming van:, tandarts- en ziektekosten voor eigen rekening etc.
Let op: er geldt een (hoge) drempel
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid Kopie van de polis. Betalingsbewijs (bankafschriften) bijvoegen.
Giften Geef een opsomming van de bedragen die u in aan te geven jaar heeft betaald per goed doel.
Er geldt een drempel!
Studiekosten Indien het is voor een toekomstig beroep dan is aftrek mogelijk (niet voor hobby). Opsomming van schoolgeld, examengeld, boeken, reiskosten etc voor de studie. Bewijsstukken bijvoegen.
(Spaar)-Bankrekening Een jaaropgave van de bank(en) met daarop het saldo van het aan te geven jaar.
Schulden Een jaaropgave met daarop het saldo van aan te geven jaar. Geldt niet voor eigenwoning
hypotheekschulden.
Hebt u kinderen Vermeld op een bijlage de voorletters en geboortedata van de kinderen.
Voorlopige teruggave(VT) Heeft u een over het aan te geven jaar een Voorlopige Teruggave en/of aanslag gehad, voeg dan een kopie bij van de aanslag.
 •  Inkomsten uit onderneming :
U geniet winst uit ondernemingDan verzoeken wij u apart een afspraak te maken voor de verzorging van de aangifte en de jaarrekening.
 • Verzekeringen en Pensioenen
  Het is mogelijk, dat uw verzekeringen en/of pensioenen van invloed zijn op uw aangifte inkomstenbelasting.
  Indien u de beoordeling daarvan aan ons wilt overlaten, verzoeken wij u een kopie van de polissen bij te voegen.
 • Wet Identificatie Dienstverlening
  Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening zijn wij verplicht om de identiteit van de aanvrager(s) vast te stellen.
  Wij verzoeken u bij de inlevering van de gegevens een geldig legitimatiebewijs te tonen. Ten bewijze van deze vaststelling
  houden wij een kopie van het legitimatiebewijs in ons dossier.
 • Uitgebreide aangifte
  Onderdelen/onderwerpen die u via deze checklist niet kunt aangeven, zoals inkomsten uit aanmerkelijk belang,
  erfenissen, trustvermogens,uitgebreide beleggingen, overige onroerende zaken, etc., vragen om een intensievere aanpak.
  Voor deze extra aandacht en tijd geldt
  een ander tarief. Informeer naar de voorwaarden.